Документи

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Устройствен правилник за работа на общинската администрация 2019-2023 г. - изтегли

 

Устройствен правилник за работа на общинската администрация 2015-2019 г. - изтегли

Правилник за вътрешния трудов ред - изтегли

План за развитие на Община Брегово за периода 2014 - 2020 г. - изтегли

Правила за контрол и последваща оценка при изпълнение на стратегически документи - изтегли

Механизми за вътрешен мониторинг на изпълнението на стратегически документи - изтегли

Правилник за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от/или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Брегово - изтегли

Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Брегово - изтегли

Структура на общинската администрация на община Брегово.

Заповед за ВП за работната заплата

Вътрешни правила за работната заплата

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в община Брегово

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Община Брегово - актуални - изтегли

Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача в Община Брегово - изтегли

Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари в дейността на Община Брегово - изтегли 

 

СИСТЕМИ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

Системи за финансов контрол и управление на риска

 

ЗАПОВЕДИ НА ОД-ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР.ВИДИН

Заповеди на ОДЗ-Видин относно земеделска земя

Списък на придадените за ползване имоти на територията на общината

 

ПРОГРАМИ И СТРАТЕГИИ НА ОБЩИНАТА

Програми и стратегии

Писмо - инвестиционно предложение

Заповед за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план

Заповед "Забранено къпането" 

Заповед на Областен управител на област Видин

Допълнителна информация